Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

na sali i w czasie rzeczywistym przez Internet

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji Marcin Korpysa z siedzibą: Czołna 9, 24-105 Baranów, NIP: 7162809965, REGON: 520797059 (dalej zwane Organizatorem).

§2

Definicje

Usługi Szkoleniowe/Szkolenia Kursy – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej, lub online w czasie rzeczywistym . Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju szkoleń są dostępne w na stronie www.ecre.pl

Metryczka szkoleń stacjonarnych i online w czasie rzeczywistym:

a. godzina szkoleniowa/lekcyjna = 60 min zegarowych

b. dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych

c. dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min .

d. łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych

e. jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 3 następujące po sobie dni szkoleniowe

Parametry szkoleń online:

a. godzina szkoleniowa/lekcyjna = 60 min zegarowych jakie Uczestnik musi poświęcić na przyswojenie fragmentu szkolenia

b. Serwis Szkoleń (Serwis) – strona www.ecre.pl zawierająca szczegółowe informacje o Szkoleniach.

c. Zamawiający- osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszenia na szkolenie.

d. Uczestnik- uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną lub osobą fizyczną.

e. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa)- umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.

§3

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu organizowanego przez ECRE może być osoba która:

 • pragnie zdobyć lub uzupełnić posiadaną wiedzę lub wykształcenie
 • przestrzega ogólnie uznawane wartości etyczne, zasady poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami.

§4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną www.ecre.pl oraz odbiorem transmisji szkoleń:

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Szkoleń przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.
 2. W celu prawidłowego korzystania z transmisji online Uczestnik szkolenia każdorazowo przed szkoleniem online zostanie poinformowany o sposobach uczestnictwa w kursie.
 3. Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji Marcin Korpysa nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę ( uczestnika szkolenia) w formularzu zgłoszeniowym (zamówieniu) oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę / uczestnika szkolenia.

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po uiszczeniu przez Zamawiającego pierwszej opłaty za miesiąc uczestnictwa (w przypadku kursów cyklicznych) lub jednorazowej opłaty za jednorazowe szkolenie stacjonarne lub online w kursie według instrukcji przekazanej przez Organizatora drogą mailową.
 2. Uczestnik szkolenia po dokonaniu prawidłowej rejestracji i opłaceniu kursu ma prawo do udziału w wybranym szkoleniu stacjonarnie lub poprzez aplikację internetową wskazaną wcześniej przez Organizatora.
 3. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie kursu zarówno w trybie stacjonarnym na sali oraz za pośrednictwem „czatu” jeśli korzysta z zajęć prze internet.
 4. Uczestnik szkolenia / Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy.
 5. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Szkoleń znajdującym się na stronie www.ecre.pl .
 6. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Kursy akredytowane – Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji Marcin Korpysa zwolnione są z podatku VAT .
 7. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
  1. Osoby fizyczne uczestniczące w stacjonarnych szkoleniach cyklicznych powinny uiścić opłatę za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca – płatność gotówką lub na wskazany numer konta. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty za zgodą Organizatora. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości zaplanowanych zajęć w danym miesiącu. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika o liczbie godzin szkolenia przypadającej na dany miesiąc przed uiszczeniem opłaty.
  2. Osoby fizyczne uczestniczące w jednorazowym kursie godzinnym zobowiązane są do uiszczenia opłaty w dniu, ka który zaplanowana została usługa.
  3. Osoby fizyczne uczestniczące w kursach online powinny uiścić opłatę w momencie zadeklarowania uczestnictwa w kursie lub później, jednak maksymalnie na 2 dni robocze2 przed rozpoczęciem kursu.
  4. Osoby prawne, przed Szkoleniem – na wskazany numer konta lub na podstawie przesłanej faktury przelewowej, w sytuacji podpisanej wieloletniej współpracy z firmą zlecającą usługi szkoleniowe ECRE firma może dokonać zapłaty za szkolenie po odbyciu zajęć na podstawie faktury przelewowej.
 8. Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury i do wystawienia zaświadczenia.
 9. Usługodawca oświadcza , ze Konsument (osoba prywatna) ma prawo rozwiązać umowę w następujący sposób:
  1. Uczestnik który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyn w terminie 14 od dnia zawarcia umowy, korzystając z formularza dostępnego w Serwisie www.ecre.pl lub telefonicznie pod numerem kontaktowym dostępnym w Serwisie.
  2. Stosownie do art. 28 UPK , termin 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

e. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni lub częściowo usługę za wyraźną zgoda Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po wykonaniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej szkoleń cyklicznych, rozwiązanie umowy następuje z końcem miesiąca, którego dotyczyła ostatnia faktura.

§ 6

Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy :

a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym oraz Serwisie (strona www.ecre.pl),

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;

c) przygotowanie programu Szkolenia,

d) przygotowanie harmonogramu Szkolenia,

e) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia, (chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej). Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. W zależności od zajęć Uczestnik ma zapewnione krzesło, miejsce przy stoliku. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, kamery, komputery, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze),

f) dostarczenia każdemu uczestnikowi szkolenia kompletnych materiałów szkoleniowych pozbawionych wad prawnych na dzień odbywania szkolenia, dla uczestników szkolenia w trybie stacjonarnym na sali lub poprzez przesyłkę kurierską (opłaconą przez Uczestnika szkolenia) uczestnikom szkolenia online. Z chwilą dostarczenia Usługobiorcy / uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych, o których mowa w pkt f) usługodawca udziela uczestnikowi szkolenia prawa do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika szkolenia. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i / lub wprowadzenia do obrotu ww materiałów, udzielanie prawa do korzystania z materiałów szkoleniowych lub ich udostępniania innym osobom trzecim. Prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych następuje po otrzymaniu zapłaty za usługę szkoleniową.

g) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci ankiety.

h) wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje.

2. Odpowiedzialność Organizatora w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa z zastrzeżeniem art. 473&2 KC wyłącza się Usługodawcę z odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników szkoleń z serwisu, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, a w szczególności za szkody wynikłe z wad / awarii udostępnianego serwisu czy ewentualnych błędów zawartych w serwisie.

3. Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń lub zmian w podstawowych parametrów szkoleń online w trybie rzeczywistym z ważnych powodów lub powodów niezależnych od usługodawcy ( w tym zmianie aktów prawnych RP, zmian rozporządzeń PIBR / KIBR ww. zmiany nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

  1. uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów,
  2. Zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na Szkolenie,
  3. Uczestnik będący osobą prawną w razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 (słownie: dwa) pełne dni Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy, delegacja) lub urlop Uczestnika w trakcie jego trwania nie zalicza się do kategorii nieobecności usprawiedliwionej,
  4. W przypadku Uczestników i wyłącznie w stosunku do nich (uczestnik szkolenia zgłaszający się sam nie poprzez firmę w której pracuje), w zakresie nieuregulowanym regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego w tym przepisy UPK;
  5. Usługobiorca / uczestnik szkolenia w okresie obowiązującej umowy winien informować usługodawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o każdej zmianie swojego adresu.
  6. Usługodawca udostępni Usługobiorcy regulamin, oraz wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK
  7. Uczestnik szkolenia, Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i / lub wprowadzenia do obrotu ww./ materiałów, udzielania prawa do korzystania z materiałów szkoleniowych lub ich udostępnienia innym osobom trzecim . Prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych następuje po otrzymaniu zapłaty za usługę szkoleniową.
  8. Usługobiorca / uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania dźwięku i / lub obrazu przebiegu tego szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i / lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia. Usługobiorca/uczestnik szkolenia nie może wnosić wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Edukacji jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej przez Europejskiego Centrum Rozwoju Edukacji czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

7. Poza przypadkami określanymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) Opóźnienia Usługobiorcy / Uczestnika kursu w zapłacie wymaganego wynagrodzenia / raty wynagrodzenia.

b) Naruszenia przez Usługobiorcę / uczestnika postanowień regulaminu lub umowy.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający usługę szkoleniową w Europejskim Centrum Rozwoju Edukacji ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia lub w trakcie szkolenia.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej, e-mailem lub w formie ustnej na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
  2. adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora usługi szkoleniowej.
 1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§8

Majątkowe Prawa Autorskie

1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.

2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejęcia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

4. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

§9

Ochrona danych osobowych

Na mocy przepisów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji Marcin Korpysa z siedzibą w Czołnie, adres: Czołna 9, 24-105 Baranów.

tel.: 798-686-697 e-mail: kontakt@ecre.pl

2. dane będą przetwarzane w celu:

  1. Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
  2. Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  3. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  4. marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
  5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów .
 3. Europejskie Centrum Rozwoju Edukacji Marcin Korpysa , z siedzibą w Czołnie, adres: Czołna 9, 24-105 Baranów.
 4. Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne , Kuratorium Oświaty. Poczta Polska.

4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:

  1. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  2. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz.U.poz 186)). wg wzoru z załącznika nr 5 – osoby kończące kształcenie w Europejskim Centrum Rozwoju Edukacji otrzymują zaświadczenie , w którym wymagany jest( przetwarzany) nr PESEL, który służy tylko i wyłącznie do wydania ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu .
  3. w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Uczestnikowi kursu przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
  6. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

7. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie stacjonarnych na Sali lub online w czasie rzeczywistym przez Internet. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia .

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

§10

Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną (Usługobiorca) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: kontakt@ecre.pl.

3. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych.

5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2022r.